EGZAMIN TEORETYCZNY NA PRAWO JAZDY KAT. B

 

Osoba przystępująca do egzaminu musi okazać jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość tj. dowód osobisty, kartę pobytu, paszport.

Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów.

Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym.

Po uruchowieniu programu należy zapoznać się z obsługą programu egzaminacyjnego przedstawioną na kolejnych stronach ekranu.

Po zapoznaniu się z informacjami przechodzimy do egzaminu próbnego. 

Czas trawania testu egzaminacyjnego wynosi maksymalnie 25 minut. W przypadku jednoczesnego zdawania egzaminu więcej niż jednej kategorii prawa jazdy czas egzaminu wydłuża sie o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy.

!!!!!!!     Tylko jedna odpowiedź w pytaniu jest prawidłowa     !!!!!!!

!!!!!!!     Nie można cofnąć się do wcześniejszych pytań     !!!!!!!

!!!!!!!     Projekcja filmu wyświetla się tylko jeden raz     !!!!!!!

Projekcja filmu kończy się stop klatką która trwa przez czły czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi.

Po upływie czasu na udzielenie odpowiedzi samoczynnie następuje wyświetlenie następnego pytania.

Przejść do następnego pytania można również po kliknięciu "natępne pytanie".

Test zawiera 32 pytania: 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej.

Pytania są punktowane 3,2,1 w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa dla ruchu drogowego.

Niewskazanie żadnej odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 punktów.

Warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest otrzymanie co najmniej 68 punktów z 74 możliwych.

Część podstawowa (20 pytań):

 • pytania jednokrotnego wyboru TAK / NIE
 • pytania ilustrowane są klipami filmowymi lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych
 • 20 sekund na zapoznanie się z treścia pytania
 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi

Podział:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty)
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 4 pytania o niskin znaczeniu dla bezpieczeństwa (1 punkt)

Część specjalistyczna (12 pytań):

 • pytania jenokrotnego wyboru A / B / C
 • pytania ilustrowane są w miarę potrzeb odpowiednimi zdięciami lub grafikami
 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi

Podział:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla ruchu drogowego (3 punkty)
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt)

Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie, upływie czasu na udzielenie odpowiedzi lub kliknięciu "zakończ egzamin", na ekranie pojawia się wynik egzaminu.

Pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego jest ważny przez okres 6 miesięcy.

Poniżej przedstawiono krótki film instruktażowy przedstawiający założenia nowego egzaminu teoretycznego.

Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego to może ubiegać się o wyznaczenie kolejnego terminu. W tym celu klient powinien udać się do Biura Obsługi Klienta, gdzie po dokonaniu wpłaty egzaminacyjnej ustali termin kolejnego egzaminu teoretycznego. Ponownie otrzyma zaświadczenie, na którym oznaczony będzie termin i godzina egzaminu.

Jeżeli wynik egzaminu teoretycznego jest pozytywny, udaje się do Biura Obsługi Klienta, gdzie ustala termin egzaminu praktycznego po dokonaniu opłaty za ten egzamin.

Należy pamiętać, że od dnia uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego do egzaminu praktycznego nie może upłynąć okres dłuższy niż 6 miesięcy!

Po zakończeniu egzaminu teoretycznego rozpoczyna się dla Ciebie kolejny etap, uwarunkowany wynikiem jaki został osiągnięty.

   Jeżeli wynik egzaminu teoretycznego jest dla Ciebie pozytywny, możesz udać się do Biura Obsługi Klienta, gdzie ustalisz termin egzaminu praktycznego.Jeżeli egzamin praktyczny ustalony byt w tym samym dniu, to oczekujesz w poczekalni na ponowne wywołanie przez egzaminatora. Okres, w którym należy zdać egzamin praktyczny, wynosi 6 miesięcy, licząc od daty zdania egzaminu teoretycznego.

   Jeżeli uzyskałaś(eś) negatywny wynik z egzaminu teoretycznego to możesz ubiegać się o wyznaczenie kolejnego terminu. W tym celu powinaś(ieneś) udać się do Biura Obsługi klienta, gdzie, po dokonaniu opłaty egzaminacyjnej np. w ajencji PKO, zostanie ustalony termin kolejnego egzaminu teoretycznego oraz ponownie otrzymasz zaświadczenie.

Konsola egzaminacyjna to komputerowe urządzenie egzaminacyjne, na którym przeprowadzany jest egzamin teoretyczny. Jeżeli masz problem z obsługą tego urządzenia lub nigdy wcześniej się z nim nie spotkałaś(eś) to zapraszam do zapoznania się z urządzeniem.

Źródło: http://www.word.opole.pl

 

1. Klawisz KONIEC umożliwia podjęcie nastepujących decyzji:
 • rezygnację z egzaminu przed jego rozpoczęciem,
 • zakończenie egzaminu próbnego przez kandydata (powoduje to uruchomienie własciwego egzaminu),
 • zakończenie egzaminu przed upływem planowanego czasu.
2. Klawisz ZMIANA KATEGORII daje możliwość przejścia do pytań egzaminacyjnych na inną kategorię prawa jazdy (jeżeli kandydat zdaje na więcej niż jedną kategorię, np. B+T).
3. Klawisz POPRZEDNIE powoduje:
 • powrót do poprzedniego pytania i jego ponowne wyswietlenie,
 • wybór odpowiedniej kategorii po naciśnięciu klawisza ZMIANA KATEGORII.
  Klawisz TAK umożliwia potwierdzenie nieodwracalnych decyzji (np. rozpoczęcie lub zakończenie egzaminu).
4. Klawisz NASTĘPNE powoduje:
 • przejście do następnego pytania,
 • wybór odpowiedniej kategorii po naciśnięciu klawisza ZMIANA KATEGORII.
  Klawisz NIE umożliwia zaprzeczenie nieodwracalnych decyzji (np. rozpoczęcie lub zakończenie egzaminu).
5. Klawisz START umożliwia rozpoczęcie egzaminu zawsze przez wyświetlenie pytań egzaminu próbnego, co pozwala zaznajomić się z obsługą klawiatury i sposobem rozwiązywania testów egzaminacyjnych.
6. Klawisz ZATWIERDŹ służy do zatwierdzenia zmiany kategorii prawa jazdy i wyświetlenia na ekranie właściwych dla danej kategorii pytań egzaminacyjnych.
7. Klawisze A, B, C do udzielania odpowiedzi na pytanie. Naciśnięcie klawisza powoduje zmianę tła pola odpowiedzi (na czarne). Oznacza to, że system zarejestrował odpowiedź. Jeżeli tło pozostaje białe, trzeba klawisz wcisnąć ponownie.